เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทย

" ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า " มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน "
^