เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โครงการก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างรายทางภายในหมู่บ้าน

เรื่อง  จัดจ้างโครงการก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างรายทางภายในหมู่บ้าน

  หมู่ที่1 กลุ่มกลางนา ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

  งบประมาณปี 59 จำนวนเงิน 270,000 ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน
 

สรุปผลการประมาณการราคาก่อนสร้างเป็นราคากลาง

ใบประมาณการราคางบประมาณการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย

สัญญาจ้าง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^