เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายชินวัตร เมฆรุ่ง

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายชินวัตร เมฆรุ่ง

  นายก อบต.

 • thumbnail

  นายทวี พิมพี

  รองนายกองการบริหารส่วนตำบล 1

 • thumbnail

  นายสนอง เษตรพงษ์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย 2

 • thumbnail

  นายสุพล พันท้าว

  เลขานุการนายก

สมาชิกสภา

 • thumbnail

  นายสุพจน์ กระออมแก้ว

  ประธานสภา อบต.เขาทราย

 • thumbnail

  นายแหวน สุคำมี

  รองประธานสภา

 • thumbnail

  ด.ต.พิทักษ์ เมืองทอง

 • thumbnail

  น.ส.สมศรี อ่ำแช่ม

 • thumbnail

  น.ส.สุวรรณ์ นากสุข

 • thumbnail

  นางฐิติพร อ่อนราช

 • thumbnail

  นางวรรณวิสา มีแก้ว

 • thumbnail

  นางสมหมาย เภาอ่อน

 • thumbnail

  นางสุภมาศ ใจดี

 • thumbnail

  นายจันทร์แรม กองตัน

 • thumbnail

  นายฉลวย พุทธเจริญ

 • thumbnail

  นายชัชวาลย์ พงษ์สุกรี

 • thumbnail

  นายชัยนาท บัวทับ

 • thumbnail

  นายชัยวุฒิ พุกเจริญ

 • thumbnail

  นายทวี บุญแฟง

 • thumbnail

  นายทองใบ ศิริเวศ

 • thumbnail

  นายบันทม อินทร์ขาล

 • thumbnail

  นายบุญช่วย สุทธิประภา

 • thumbnail

  นายประดิษฐ์ กระชอนเงิน

 • thumbnail

  นายประยูร อินทร์ปัญญา

 • thumbnail

  นายประเสริฐ กสิวัฒน์

 • thumbnail

  นายปรีชา น้อยตา

 • thumbnail

  นายมณี ไกรสอน

 • thumbnail

  นายสง่า ศรีบุญเรือง

 • thumbnail

  นายสำราญ ศรีครู

 • thumbnail

  นายสุชาติ เมืองจุ้ย

 • thumbnail

  นายแสวง โสภา

สำนักงานปลัด

 • thumbnail

  น.ส.ปฐวีรัตน์ แสงมิ่ง

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นางนิตยา วุฒิ

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • thumbnail

  นางจรรยภรณ์ สรงประเสริฐ

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • thumbnail

  น.ส.หนุนชนก การลพ

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวอรวารี เอี่ยมราคิน

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นายภาคภูมิ ยิ่งวงค์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 • thumbnail

  น.ส.สุพรรณี คำมี

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 • thumbnail

  นายไพศาล โชติรัตน์

  ผู่ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายสมคิด ดาราวงค์

  ผช.พนังงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • thumbnail

  นายรัตพล นรดี

  พนักงานขับรถ

 • thumbnail

  นายสมหมาย พรมทอง

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวจันทนา นรดี

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวอัจฉราพร โนนุช

  พนักงานจ้างทั่วไป

กองคลัง

 • thumbnail

  น.ส.นันทวรรณ สินจวัตร

  ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ ๗

 • thumbnail

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้

  ๓-๕/๖ว

 • thumbnail

  น.ส.สุชาดา กนกพิชญไกร

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • thumbnail

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

  ๒-๔/๕

 • thumbnail

  นางสาวกณิษฐา จันทร์ทรัพย์

  นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

 • thumbnail

  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นายอัคคเดช พิมพิสาร

  ผช.จพง.ธุรการกองคลัง

 • thumbnail

  น.ส.จารุวรรณ มุสิกะชาติ

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

 • thumbnail

  นายปรีชา ปลูกเนียม

  ผู้ช้วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

กองโยธา

 • thumbnail

  พ.อ.อ.สวัสดิ์ ยิ้มกล่ำ

  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นายช่างโยธา

  ๒-๔/๕

 • thumbnail

  ช่างโยธา

  ๑-๓/๔

 • thumbnail

  น.ส.อัจฉรา จรรยา

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 • thumbnail

  นายสรณ์ฐิเชษฐ์ จอมทอง

  ผู้ช่วยช่างโยธา

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นายประวิทย์ ทองดี

  รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับ๗

 • thumbnail

  นางสาวพิชญาภา แจ้งสว่าง

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • thumbnail

  น.ส.ชุติกาญจน์ สุ่มขำ

  ครูผู้ดูแลเด็ก ระดับ๓

 • thumbnail

  น.ส.ภัคธดา จันทร์ปัญญา

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  น.ส.ศิรประภา เขียวสวาท

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  น.ส.ณัฐรวีนันท์ จันทร์แป้น

 • thumbnail

  นางสาวจันทนา นรดี

  พนักงานจ้างทั่วไป

^