โครงการก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

^