โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
กำหนดราคากลาง ปร.4 ปร.5
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง 
ตรวจรับงานจ้าง
ภาพก่อนดำเนินการ
ภาพหลังดำเนินการ

Related

ความคิดเห็น
^