เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
กำหนดราคากลาง ปร.4 ปร.5
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง
ตรวจรับงานจ้าง
ภาพก่อนดำเนินการ
ภาพหลังดำเนินการ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^