เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

กิจกรรมปรองดองเขาพระ‏

^